Szervezeti és Működési Szabályzat

1.   HUNGIS a magyarországi térinformatikáért ALAPÍTVÁNY 1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. ép. IV/30.

2.   A HUNGIS Alapítvány kezelő szervezete a Kuratórium, amelynek összetétele:
– Elnök,
– Ügyvezető igazgató,
– tagok.

3.   Az Elnök és az Ügyvezető igazgató tevékenységét munkaköri leírás tartalmazza, melyek az SZMSZ elválaszthatatlan mellékletét képezik.

A Kuratórium Elnökét első ízben az Alapító kéri fel. A továbbiakban a Kuratórium Elnöke helyének megüresedése esetén a Kuratórium egyetértésével az Alapító kéri fel az új Elnököt.

Az Ügyvezető igazgató személyéről az Alapító és a Kuratórium Elnöke együttesen dönt.

Az Ügyvezető igazgató feladatait, jogait, hatáskörét, kötelezettségeit, az ezekhez tartozó feltételeket és anyagi ellenszolgáltatásokat munkaköri leírásban és a vele kötött szerződésben kell rögzíteni. Ezek aláírására a Kuratórium Elnöke jogosult.

4.   Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke vagy az Ügyvezető Igazgató egy személyben úgy jegyzi, hogy nevét egyedül az Alapítvány előírt, előnyomott, vagy nyomtatott teljes, vagy rövidített cégneve alá írja.

5.   A Kuratórium tagja tisztségviselőnek minősül, felelősségére az 1988. évi VI. tv. rendelkezései vonatkoznak. A kuratórium tagja lehet természetes személy, vagy jogi személy.

természetes személy kuratóriumi tagsága írásban történő felkéréssel, illetve ennek írásban történő elfogadásával keletkezik. A felkérést az Elnök és az Alapító együttesen végzi. A kuratóriumi tagság időtartama 2 év, amely újbóli felkérésre további 2 évre (vagy többszöri két évre) meghosszabbítható.

A természetes személy kuratóriumi tagsága megszűnik az alábbiakban:

–      az Alapítvány tevékenységének beszüntetése esetén;

–      a tagságról való lemondással;

–      olyan körülmények keletkezése miatt, amelyek tartósan lehetetlenné teszik a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését;

–      ha az Elnök a kétéves ciklus lejártával nem kéri fel további tagságra.

jogi személy kuratóriumi tagsága abban az esetben jön létre, ha mecénási kategóriában anyagilag támogatja az Alapítvány működését. Az egyszeri támogatás kuratóriumi tagságának időtartama 1 év, amely a támogatás ismétlésével hosszabbítható meg. A jogi személynek írásban kell nyilatkoznia, hogy ki képviseli érdekeit a Kuratóriumban.

A jogi személy kuratóriumi tagsága megszűnik az alábbiakban:

–      az alapítvány tevékenységének beszüntetése esetén;

–      a jogi személy támogatásának beszüntetése esetén az utolsó támogatás folyósítását követő egy év leteltével.

A Kuratórium tagja köteles legjobb tudása szerint közreműködni annak érdekében, hogy az Alapítvány minél teljesebb mértékben megfeleljen az Alapító Okiratban meghatározott feladatoknak, tevékenységeknek.

A Kuratórium névsorát az Alapító Okirat tartalmazza, de a Térinformatika újság is közli.

6.   A Kuratórium dönt az Alapítvány tevékenységének valamennyi stratégiai kérdésében, meghatározza az Alapítvány tevékenységének Alapító Okiratnak megfelelő részletes céljait, jóváhagyja az Alapítvány gazdálkodási tervét és figyelemmel kíséri gazdálkodásának hatékonyságát. Nevezetesen:

–      követelményeket fogalmaz meg az Alapítvány rövidtávú és hosszú távú működésével kapcsolatban, összhangban az Alapító Okirattal;

–      meghatározza az Alapítvány által támogatandó tevékenységek körét, a támogatási formákat és módokat;

–      megtárgyalja az Alapítvány által kiírandó pályázatok, ösztöndíjak alapelveit;

–      megvitatja és elfogadja az Alapítvány éves tevékenységét, amely tartalmazza az Alapítvány támogatóit is;

–      figyelemmel kíséri az Alapítvány gazdálkodását a tényadatok és a költségvetési tervezetek megismerése útján;

–      az érvényben levő szabályozások megfelelően megtárgyalja és elfogadja a közhasznúsági jelentést;

–      évente egy alkalommal értékeli a tisztségviselők tevékenységét, és tájékoztatja az Alapítót az Alapítvány éves tevékenységéről;

–      az Elnök javaslata alapján dönt tiszteletdíjak odaítéléséről. Az Elnök tiszteletdíjára az Alapító tesz javaslatot.

7.       A Kuratórium rendesen évente 3-szor ülésezik (február, május, október). Ülését az Elnök hívja össze, előkészítését az Ügyvezető igazgató végzi el. A Kuratórium ülései nyilvánosak, időpontját az Alapítvány honlapján közzé kell tenni, de a Kuratórium dönthet zárt ülés elrendeléséről is. A Kuratórium rendes ülésen hoz határozatot, amely akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. A Kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Kivételt képez az éves beszámoló, munkaterv és a közhasznúsági jelentés, amelyeket a kuratóriumi ülés keretében tagjai 2/3-os többségének egyező szavazatával hagy jóvá!

8.       Rendkívüli esetben a Kuratóriumot bármely két kuratóriumi tag írásbeli javaslata alapján az Elnök hívhatja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

9.       A technikai feltételek megléte esetén a kuratóriumi ülés összehívható és megtartható elektronikus levelezéssel is. Alapvető feltétel, hogy minden kuratóriumi tag rendelkezzék önálló e-mail címmel. Ebben az esetben a Kuratórium Elnöke meghatározza a megtárgyalandó napirendi pontokat, ezt és az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagot e-mail-en megküldi a kuratórium tagjainak, akik véleményükkel, javaslataikkal kiegészítve visszaküldik. A vélemények, javaslatok figyelembevételével átdolgozott anyagot szavazásra újra visszaküldi a kuratórium tagjainak, akik szavazással döntenek ennek elfogadásáról, vagy elutasításáról. E folyamat lebonyolítását az Ügyvezető igazgató végzi. Az elektronikus levelezéssel lebonyolított kuratóriumi ülést, illetve annak határozatait később írásban meg kell erősíteni.

A zárszámadó ülés elektronikus levelezéssel nem bonyolítható le!

10.   A kuratóriumi ülésekre az éves beszámolót és a munkatervet minden esetben

írásbeli, a többi kérdést szóbeli előterjesztés formájában kell beterjeszteni.

Az ülés lefolyásáról, az elhangzott javaslatokról, a hozott határozatokról emlékeztetőt kell készíteni, amelyet minden kuratóriumi tagnak el kell küldeni. Az emlékeztető az ülésen készített hangfelvétel alapján készül. Tartalmazza esetenként névszerinti kiemeléssel is az ülésen elhangzott hozzászólások lényegi tartalmát, a szavazások eredményeit, a határozatokat pontos megfogalmazásban. Az emlékeztetőnek meg kell felelnie az általános formai és tartalmi követelményeknek. Az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva az emlékeztető mellékleteként kell kezelni. A jegyzőkönyvvezető által készített emlékeztetőt két fő hitelesíti (jegyzőkönyvezetőt és a hitelesítőket a kuratóriumi ülésen kell megválasztani). A határozatokat sorrendben a Határozatok tárában kell tárolni. Az írásos anyagok egy példányát és a CD-re mentett hanganyagot az Alapítvány irattárában kell elhelyezni, és működésének teljes időtartamára meg kell őrizni.

11.  A Kuratórium által, a természetes vagy jogi személyeket érintő döntéseket írásban kell közölni az érintettekkel. A döntések nyilvánosságra hozatala az érintettek beleegyezésével történhet a Térinformatika újságban, vagy az Alapítvány web-lapján keresztül.

12.  Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium tagjai korlátozás nélkül, más személyek a Kuratórium Elnökének egyedi engedélyével tekinthetnek be. Az Alapítvány könyvelését, pénzkezelését, munkaügyi szolgáltatását, adóügyeit stb. végzők az Ügyvezető igazgató által meghatározott mértékben és felhatalmazással tekinthetnek be az Alapítvány irataiba.

13.  Az Alapítvány az Alapító Okirat szerint nyitott alapítvány, amelyhez bárki csatlakozhat, ha egyetért tevékenységével, hozzájárul szakmailag és anyagilag céljainak megvalósításához. A csatlakozókkal az Alapítvány külön-külön együttműködési megállapodást köt, amelyben rögzíteni kell a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, az együttműködés feltételeit. Az együttműködési megállapodás időtartama legalább 1 év. Az együttműködési megállapodás nem tartalmazhat kizárólagosságot, nem sértheti harmadik fél jogait, lehetőségeit.

Az Alapítványhoz való csatlakozás kategóriái:

Mecénási kategória: ebbe a kategóriába kerül az a jogi személy, amely évente legalább 500 eFt-tal vagy csatlakozik az Alapítványhoz. A támogató támogatása révén jogosultságot szerez kuratóriumi tagságra, melyben az általa írásban kijelölt természetes személlyel képviselteti magát. Az együttműködési megállapodásban rögzített jogain és kötelezettségein kívül megilleti, hogy a Térinformatika újság számaiban neve feltüntetésre kerüljön a mecénási kategóriába az érvényesség időtartama alatt.

Szponzori kategória: ebbe a kategóriába kerül az a jogi személy, amely évente 20 000 – 500 000,-  Ft közötti összeggel támogatja az Alapítvány működését. Az együttműködési megállapodásban rögzített jogain és kötelezettségein kívül megilleti, hogy a Térinformatika újság számaiban neve feltüntetésre kerüljön a szponzori kategóriában az érvényesség időtartama alatt. Az újságban közölt sorrend összeg nélkül jelzi a hozzájárulás viszonylagosságát.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a mecénási és a szponzori kategóriák pénzösszegeit megváltoztassa.

Egyéni támogatói kategória: ebbe a kategóriába kerül az a természetes személy, aki bármilyen összeget befizet az Alapítvány bankszámlájára. Ezzel együttműködési megállapodás nélkül jogosultságot szerez a következő szolgáltatásokra:

– megkapja a Térinformatika újságot,

– a Térinformatika újságban neve feltüntetésre kerül a támogatói kategóriába.

Amennyiben a támogatás mértéke a mecénási kategória mértékének felel meg, akkor az egyéni támogatót a mecénási kategória jogai illetik meg.

A támogatást évente meg kell újítani.

Az Alapítvány – közhasznúságának megfelelően – az alapítványi célra befizetett összegről igazolást ad, amely az érvényes adótörvények szerint használható fel.

Mindhárom támogatói kategória tagjai meghívót, értesítést kapnak az Alapítványi rendezvényekre.

14. Egyéb vonatkozásban az Alapító Okirat és az alapítványokra vonatkozó érvényes törvényi előírások szerint kell eljárni.