Alapító Okirat

A Pest Megyei Biróság, mint Cégbiróság az Alapitványt 1991. Április 13.-án Pk.A/61390 számon nyilvántartásba vette.

A Pest Megyei Biróság 4.Pk.A.61.390/1991/15. Számu VÉGZÉSE szerint:

Az Alapitvány a közhasznu szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. 26. § c. pontjában foglalt tevékenysége alapján közhasznú szervezetnek minősül 1998 január 1. napján kezdődő hatállyal.

„HUNGIS” a Magyarországi Térinformatikáért Alapítvány

módosított, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata

amelyben a „GEOMETRIA” Térinformatikai Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.) mint Alapító (továbbiakban Alapító) rögzíti azon elhatározását, miszerint a Polgári Törvénykönyv 74/A §-a alapján alapítványt hozott létre.

Az Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 1991. április 3-án kelt 2. Pk. A/61390 sz. végzésével A 61390 szám alatt vett nyilvántartásba.

Alulírott Alapító az Alapítvány alapító okiratát a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi törvény 10. és 11. §-ai szerint módosítja.

1. Az Alapítvány neve:

1.1. „HUNGIS” a Magyarországi Térinformatikáért Alapítvány

1.2. Rövidített név: „HUNGIS”

2. Az Alapítvány célja:

2.1. Az alsó-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben a térinformatika oktatásának elősegítése a legkülönbözőbb eszközökkel: oktatási konferenciák szervezése, diplomaterv- és szakdolgozat-pályázat kiírása, ösztöndíjak elnyerésének támogatása, egyedi rendezvények szervezése.

2.2. Térinformatikai szakmai bemutatók szervezése, térinformatikai szakmai rendezvények (konferenciák, tudományos tanácskozások) létrehozása önállóan vagy együttműködésben.

2.3. Az informatikai, kitüntetetten a térinformatikai ismeretterjesztés elősegítése a „Térinformatika” újság (hírlevél) rendszeres megjelentetésével, esetenként egyedi kiadványokkal.

2.4. Kapcsolatok kiépítése önállóan és együttműködés keretében a nemzetközi szervezetekkel, melyek magukban foglalják a határon túli magyarok hasonló szervezeteivel való együttműködést, valamint – az európai integráció elősegítése érdekében – az európai szervezetek munkájában való részvételt.

A HUNGIS Alapítvány a Magyar Térinformatikai Társulás (HUNAGI) tagjaként részt vesz az Európai Unió Térinformatikai Ernyőszervezetének (EUROGI) munkájában az alábbi területeken:

Magyarország képviselete az EUROGI-ban.
Hozzájárulás az EU térinformatikai stratégiájának formálásához, többek között a Nemzeti Térinformatikai Stratégiájának az Alapítvány által történő kidolgozásával.
A Magyarországi Térinformatikai Felmérés angol nyelvű változatának rendszeres megjelentetése és terjesztése az EU államaiban. Ezt a kétévente megjelenő kiadványt az Alapítvány állítja össze azzal a céllal, hogy a hazai térinformatika helyzetéről minél több információt adjon az európai államok részére.
Önállóan és együttműködésben való részvétel különböző nemzetközi rendezvényeken, vitafórumokon, munkaműhelyeken, stb.

2.5. Megbízás alapján a térinformatika területén tudományos kutatási, fejlesztési feladatok végrehajtásának önálló elvégzése, vagy ilyen fel-adatok szervezésében való részvétel.

3. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei:

3.1.

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • euroatlanti integráció elősegítése,
 • tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztés.

4. Az Alapítvány székhelye, telephelye:

4.1. Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. ép. IV/30.

4.2. A Kuratórium telep, illetve fióktelephelyeket létrehozhat.

5. Az Alapítvány vagyona:

5.1. 1 500 000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint, melyből 300 000,- Ft készpénz, 1 200 000,- Ft – a mellékelt apportlistában részletezett – nem pénzbeli hozzájárulás.

5.2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki, bármikor vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, s csak abban az esetben utasíthatja el a kérelmet, ha a csatlakozó személy vagy a támogatás formája nem alkalmas az alapítványi célok megvalósítására vagy egyéb módon kárt okoz (pl. erkölcsi, stb.).

5.3. Az Alapítvány vagyonát növeli az éves gazdálkodás eredménye is olyan mértékben, melyet a Kuratórium a mérleg jóváhagyása alapján és annak megfelelően megállapít.

5.4. Az Alapító és/vagy csatlakozók vagyoni hozzájárulásukat növelhetik.

6. Az Alapítvány szervezete:

6.1. A Kuratórium

6.1.1. A Kuratórium az Alapítvány legfelsőbb irányító testülete. Tagjait az Alapító bízza meg.

6.1.2. A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel. A megbízás 2 évre szól és többször meghosszabbítható. A Kuratórium döntése alapján a Kuratórium létszáma növelhető azon csatlakozók képviselőivel, mely csatlakozók meghatározó összeggel illetve tevékenységgel csatlakoznak az Alapítványhoz.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. (Ptk. 74/C.§. (3) bekezdés.)

Az alapítóval kapcsolatban álló személyeknek a Kuratóriumban kisebbséget kell alkotniuk.

6.1.3. A Kuratórium dönt az Alapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, ideértve, de nem kizárólagos jelleggel az alábbiakat:

 • Támogatandó tevékenységek, személyek (jogi, természetes) köre,
 • Pályázatok, ösztöndíjak,
 • Vagyon-értékmegőrző, – növelő vállalkozások,
 • Támogatási formák, módok (pl. kamatpreferencia)
 • Mérleg, nyereségfelosztás,
 • Csatlakozás elfogadása
 • Tisztségviselők tevékenységének értékelése,
 • Javaslat kialakítása az Alapítvány fenntartására, módosítására, megszüntetésére.

Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata egyértelműen rendelkezik az alábbiakról:

6.2. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

6.2.1. A Kuratóriumot az elnök, vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

6.2.2. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a Kuratórium dönthet zárt ülés elrendeléséről is. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok leg-alább kétharmada jelen van.

6.2.3. A Kuratórium az egyes kérdésekben egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

6.3. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető (jegyzőkönyv) készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

6.4. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén kifüggeszti.

6.5. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

6.6. A Kuratórium évente egyszer a székhelyén kihirdeti szolgáltatásainak igénybevételi módját, valamint a működéséről készült szakmai-pénzügyi beszámolót kifüggeszti.

6.7. Az Alapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, beszámolói kötelezettségéről, illetve ezek nyilvánosságáról a Térinformatika újságon és az Alapítvány Web-lapján keresztül gondoskodik.

7. Az Alapítvány működési rendje:

7.1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.

7.2. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
7.3. Alapítvány éves beszámolóját és munkatervét a Kuratórium ülés keretében hagyja jóvá tagjai 2/3-os többségének egyező szavazatával.

8. Az Alapítvány képviselete, cégjegyzése:

Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke, Ügyvezető Igazgatója képviseli a cégbejegyzés szabályai szerint.

Az Alapítvány cégét a Kuratórium Elnöke és Ügyvezető Igazgatója egyszemélyben, úgy jegyzik, hogy nevüket önállóan, az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá írják.

9. Az Alapítvány gazdálkodása:

9.1. Az Alapítvány céljaival összhangban az Alapítvány Kuratóriuma felelős a gazdálkodás hatékonyságáért.

9.2. Az Alapítvány a céloknál megfogalmazott támogatásait vagyona hozadékából valamint a csatlakozók adományaiból biztosítja, de ez nem zárja ki, hogy vállalkozásokban részt vegyen, gazdálkodjon értéknövelő céllal.

9.3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 2. pontban meghatározott tevékenységekre fordítja.

10. Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány éves bevétele meghaladta az Ötmillió forintot, ezért az Alapító a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre.

10.1. Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjait 5 éves időtartamra az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

 1. Voloncs György (elnök)
 2. Buga László
 3. Dr. Márkus Béla

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

10.2. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

10.3. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A Tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.

A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni.

A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés, vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni.

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak.

A Felügyelő Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

Az 1997. évi CLVI. törvény 11. § -a alapján:

(1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(4) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11. Az Alapítvány megszűnése:

Az Alapítvány megszűnik,

Ha a cél megvalósítása többé nem lehetséges,
Ha a bejegyzéstől számított 5 év eltelt, s a Kuratórium javaslatára az Alapítók a fenntartását elvetették,
Ha megszűnését elrendelték.
A megszűnéskor végelszámolásnak van helye, a megszűnés az elvállalt, illetve fennálló kötelezettségeket (pl. pályázat, ösztöndíj, stb.) nem érinti.

12. Tisztségviselők felelőssége:

A Kuratórium tagjai tisztségviselőknek minősülnek, felelősségükre az 1988. évi VI. tv. rendelkezései vonatkoznak.

13. Tartama:

Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre.

14. Vegyes rendelkezések:

14.1. Az Alapítvány vagyona a megszűnésekor visszaszáll az Alapítókra és az időközbeni csatlakozókra részesedés-arányosan.

14.2. A külön nem szabályozott kérdésekben az Alapító Okirat szellemének megfelelő tartalommal a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 2002. június 1.

Tenke Tibor
„GEOMETRIA” Térinformatikai
Rendszerház Korlátolt
Felelősségű Társaság,
mint Alapító