Éves Beszámoló

BESZÁMOLÓ
a HUNGIS Alapítvány 2005. évi szakmai tevékenységéről

A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2005. évi munkaterv képezi.

 1. Újság, kiadványok
  • A Térinformatika újság kiadása a Lapkiadási alapszerződés szerint történt. Ennek megfelelően 2005-ben 8 szám jelent meg 32 oldalon, négyszínes nyomással. Az újság szakmai színvonalát a kuratórium megfelelőnek ítéli, jóllehet többen a kuratórium tagjai közül bizonyos változtatásokat tartanak indokoltnak.
  • Egyéb kiadványként terveztük a Térinformatikai forráskönyv 2005. kiadását is, azonban ez elsősorban anyagi okok miatt nem valósult meg.
 2. Oktatás
  • A XIV. Térinformatika az oktatásban konferencia 2005. október 25-én került megrendezésre közösen a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési Tanszé-kével az egyetem Vámház téri épületében, az eddigiekhez képest jobb kö-rülmények között. Bár az előkészítő munka a korábbiakhoz hasonlóan körül-tekintő volt, a látogatottság valamelyest elmaradt a várttól. A konferenciát az egyetem rektora, Dr. Mészáros Tamás nyitotta meg. Mind az oktatási témájú, mind a támogató cégek előadásai magas színvonalúak, szakmailag tartalma-sak voltak. Összességében hasznos konferencia volt. Az Oktatási Minisztéri-um első ízben anyagilag is támogatta a konferenciát, erre a célra 400 000 Ft-ot biztosított.
  • Az Alapítvány ebben az évben már tizennegyedik alkalommal hirdette meg egyetemek és főiskolák részére térinformatika témakörben a diplomaterv- és szakdolgozat-pályázatot. 11 pályamű érkezett be határidőre, melyek közül 9 volt értékelhető. A pályaművek magas színvonalát bizonyítja, hogy a bíráló bizottság javaslata alapján a kuratórium 2-2 I., II. és III. díjat ítélt meg, 3 pá-lyázat pedig különdíjban részesült.
   A Műszaki Térinformatikai Egyesület visszalépett a közös kiírástól.
 3. Rendezvények, bemutatók
  • Ebben az évben is kiemelt feladat volt a XV. Országos Térinformatikai Kon-ferencia (Szolnok) előkészítése, szervezése, lebonyolítása és értékelése. A konferencia időpontja 2005. október 4-5. volt. A konferenciáról további in-formációk a www.otk.hu honlapon találhatók.
 4. Nemzetközi tevékenység
  • Az Alapítvány segítette a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) te-vékenységét pénzügyeinek kezelésével (az Alapítvány pénzügyeitől teljesen elkülönítve, önállóan) és adminisztrációval, amelynek tevékenységét a Tár-saság finanszírozza.
  • Ez évben tizedik alkalommal került megrendezésre a Térinformatikai Mun-kaműhely Kolozsváron, együttműködésben a Gábor Dénes Alapítvánnyal, a Kolozs Megyei Tanáccsal és a Romániai Önkormányzati Informatikusok Szövetségével. A konferencia október 12-14-én került megrendezésre, mely-ből az első 2 napon előadások, bemutatók voltak, a harmadik nap terepi GPS bemutató volt. Annak ellenére, hogy az előadások szakmai színvonala jó volt, a látogatottság a tavalyihoz képest lanyhább volt. Magyarországról a graphIT Kft. és a Komunálinfó Rt. vett részt előadásokkal és bemutatókkal.
 5. Megbízások, vállalkozások
  • Az Alapítvány 2005-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, megbízást nem teljesített.
 6. Pályázat
  • A Nemzeti Civil Alapprogram 2005. évi működési pályázatán vett részt az Alapítvány, aminek eredményeként vissza nem térítendő támogatásban ré-szesült. A támogatást az Alapítvány működési költségei egy részének fede-zésére használta fel. Az elszámolás elfogadása megtörtént.
  • Ugyancsak a Nemzeti Civil Alapprogram keretében pályázatot nyújtottam be a 10. Térinformatikai Munkaműhely magyar részvételének támogatására, azonban ezt a pályázatot forráshiányra való hivatkozással elutasították.
  • Az INTERREG III/A. pályázat benyújtására nem került sor, mert ezt a határmenti régiókban működő szervezetek számára írták ki.
 7. Működés
  • Az Alapítvány 2005-ben is a hatályos törvényi előírások szerint működött.
  • Megtörtént a kuratórium összetételében bekövetkezett változások bírósági bejegyzése, nevezetesen Havass Miklós elnöki és Dr. Barsi Árpád tagi nyil-vántartása.
  • Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyvelését, adóügyei-nek intézését, társadalombiztosítási és munkaügyeit 2005-ben is a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft. végezte a korábbiakban megszokott jó szín-vonalon.

A beszámolót az Alapítvány kuratóriuma 2006. március 1-jei ülésén elfogadta.

Dr. Berencei Rezső s.k.
ügyvezető igazgató